top of page


Názov projektu:

Innovative Student-Centred Learning (SCL) Practices fuelled with ITC-tools and university – industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurship education - "InoLearn 4 BEEs"

 

Začiatok a trvanie

Začiatok: 1.11.2017

Trvanie: 30 mesiacov (30.04.2020)

Akronym

"InoLearn 4 BEEs"

Ciele

Zlepšiť digitálne zručnosti a kritické myslenie študentov oblasti podnikania pomocou inovatívnych vzdelávacích prístupov zameraných na študenta (SCL)

​           

Zjednodušiť

 • interkultúrne a

 • občianske postoje a

 • využitie IKT vzdelávacích nástrojov obohatených o medzinárodné partnerstvá a spoluprácu univerzít s praxou

Ciele a aktivity

- Transformácia vzdelávacieho prístupu, kde je stredobodom učiteľ na prístup, kde je stredobodom vzdelávania študent

 

Priblíženie personalizovanej metodiky výučby prepojenej na:

 • vzdelávacie ciele pre jednotlivé podnikateľské fázy a

 • prispôsobenie pedagogických nástrojov využiteľných pre:

  • Obchod

  • Technické smery a

  • Oblasti vzdelávania pre podnikanie a učebné osnovy vytvorené v multikultúrnom kontexte.

- Umožniť študentom získať znalosti, podnikateľské a digitálne zručnosti

dosiahnuteľné prostredníctvom:

 • Inovatívneho súboru nástrojov v spojení s

 • interkultúrnymi zdrojmi znalostí
  využitými v inovatívnych vzdelávacích postupoch zameraných na študentov, pričom sa ich hodnota navyšuje aj o zapojenie zainteresovaných strán:

 • podnikov,

 • občianskych združení a

 • verejných subjektov

z rozličných priemyselných odvetví.

- Stimulovať rozvoj digitálnych zručností študentov

Bude zabezpečené prostredníctvom

 • stimulácie kritického myslenia študentov založenej na

 • : využívaní

  • inovatívnych vzdelávacích postupov zameraných na študentov

  • interdisciplinárneho

  • interkultúrneho prístupu

podporovaného skúsenosťami so vzdelávaním pomocou IKT, s cieľom upútať pozornosť študentov na oblasti

 • obchodu

 • technických vied a

 • vzdelávania pre podnikanie.

Rozširovanie výsledkov a prínosov projektu:

bude dosiahnuté prostredníctvom

 • propagácie a

 • diseminácie

 • projektových výstupov a

 • Výsledkov v multikultúrnom prostredí.

Účastníci z prostredia trhu práce, sektoru obchodu a širšej verejnosti budú požiadaní o vyplnenie dotazníkov, vyjadrenie názoru a návrhov na zlepšenie.

Aktivity zamerané na vzdelávanie učiteľov

Skupina vybraných učiteľov sa zúčastní vzdelávania aby:

 • Zlepšili mix reálnych a virtuálnych komunikačných pedagogických prístupov, rovnako ako svoju schopnosť využiť vo vzdelávaní inovatívne vzdelávacie postupy zamerané na študentov.

Zlepšili svoje chápanie prístupov pre vzdelávanie pre podnikanie v oblasti obchodu, technických vied a podnikania, obohatené o interkultúrne skúsenosti.

Slovak flag v01.jpg
bottom of page