top of page
UK.png


Tytuł projektu:

Innovative Student-Centred Learning (SCL) Practices fuelled with ITC-tools and university – industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurship education - "InoLearn 4 BEEs"

 

Data rozpoczęcia i okres realizacji

Data rozpoczęcia: 1 listopada 2017

Okres realizacji: 30 miesięcy (30.04.2020)

Akronim

"InoLearn 4 BEEs"

Cele projektu

Poprawienie: umiejętności myślenia cyfrowego i krytycznego studentów kierunków ekonomicznych i inżynierskich w obszarze przedsiębiorczości, w oparciu o innowacyjne praktyki uczenia się skoncentrowane na studentach (z ang. Student-Centered Learning SCL)

 

Poprzez wspieranie:

 • Współpracy międzykulturowej

 • Postaw obywatelskich i

 • Wykorzystania narzędzi edukacyjnych ITC, współpracy uczelni z partnerami biznesowymi oraz partnerstwa międzynarodowe.

 

Cele i działania projektu

- Przekształcenie kultury skoncentrowanej na nauczycielu w praktyki nauczania skoncentrowane na studentach:

Zastosowanie podejścia do spersonalizowanej metodyki nauczania związanej z:

• celami nauczania dla etapów przedsiębiorczości, oraz

• dostosowanymi narzędziami dydaktycznymi do zastosowania w:

 • biznesie,

 • inżynierii i

 • obszarach edukacji i programach nauczania w zakresie przedsiębiorczości, w kontekście wielokulturowym.

 

- Rozwijanie kompetencji studentów w zakresie zdobywania wiedzy, przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych:

Zostanie osiągnięte poprzez:

• Innowacyjny zestaw narzędzi

• Międzykulturowe zasoby wiedzy osadzone w innowacyjnych praktykach edukacyjnych skoncentrowanych na studentach poprzez wykorzystanie wartości wynikających z zaangażowania interesariuszy:

• przedsiębiorstw,

• organizacji społeczeństwa obywatelskiego , oraz

• podmiotów publicznych z różnych branż.

 

- Stymulowanie umiejętności cyfrowych uczniów

Zostanie osiągnięte poprzez:

• stymulowanie krytycznego myślenia studentów w oparciu o

• wykorzystywanie

 • Innowacyjnych praktyk dydaktycznych ukierunkowanych na studentów

 • Interdyscyplinarnego podejścia

 • Podejście międzykulturowego

dzięki doświadczeniom w zakresie uczenia się w ramach ITC, angażując studentów kierunków

• biznesowych

• inżynierskich

• w zakresie przedsiębiorczości.

 

Upowszechnianie rezultatów projektów i korzyści wynikających z jego realizacji: 

Zostanie osiągnięte poprzez:

 • promocję

 • upowszechnianie:

  • wyników projektu oraz

  • rezultatów projektu w środowisku wielokulturowym.

Uczestnicy z sektora rynku pracy, biznesowego oraz szerszej społeczności zostaną poproszeni o przedstawienie informacji zwrotnych, opinii oraz sugestii w zakresie poprawienia wyników projektu.

 

Działania szkoleniowe dla nauczycieli (pracowników dydaktycznych uczelni)

 

Grupa wybranych nauczycieli akademickich weźmie udział w szkoleniu w celu:

 • Poprawy ich kompetencji dydaktycznych (realnych i wirtualnych), jak również umiejętności wykorzystywania praktyk nauczania skoncentrowanych na studencie w procesie zdalnego nauczania.

 • Poprawy zrozumienia praktyk nauczania w zakresie przedsiębiorczości, dla studentów kierunków biznesowych, inżynierskich i związanych z przedsiębiorczością, wzbogaconych o doświadczenia międzykulturowe.

bottom of page