top of page
UK.png
BG.png

Заглавие на проекта:

Иновативни, ориентирани към студентите обучителни практики (SCL), подпомогнати с ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за стимулиране на бизнес и инженерното предприемаческо обучение - "InoLearn 4 BEEs"

Начална дата: 1 Ноември 2017

Продължителност: 30 месеца (30.04.2020)

Акроним

"InoLearn 4 BEEs"

 

Цели

 

Да развие:

дигитални умения и критично мислене при студенти в сферата на бизнес и инженерното предприемачество въз основа на иновативни, ориентирани към студентите обучителни практики (SCL)

​           

Да подпомогне:

 • Междукултурните и

 • Граждански нагласи, както и

 • Използване на ИКТ обучителни инструменти, основани на взаимодействие университет-индустрия и международни партньорства

 

Задачи & Дейности

- Трансформация от подход, ориентиран към преподавателя към практики, ориентирани към студентите:

Прилагане на персонализирана обучителна методика, обвързана с:

 • Обучителни цели относно предприемаческите фази и

 • Адаптирани педагогически инструменти, прилагани в областта на:

  • Бизнес,

  • Инженерно и

  • Предприемаческо обучение и учебни програми в мултикултурен контекст. 

- Обогатяване знанията на студентите, техните предприемачески и дигитални умения чрез:

 • Иновативен набор от инструменти с

 •  ресурси за междукултурно знание

включени в Иновативни, ориентирани към студентите обучителни практики, основани на принципите на включените заинтересовани страни:

 • предприятия,

 • неправителствени организации, и

 • публични институции

от различни сектори.

- Стимулиране развитието на дигитални умения при студентите чрез:

 • развиване критичното мислене на студентите въз основа на:

 • прилагане на:

  • Иновативни, ориентирани към студентите обучителни практики в условията на

  • интердисциплинарност

  • интеркултурен подход

подпомогнато с ИКТ обучителна среда чрез включване на студенти в областта на:

 • Бизнес, 

 • Инженерно и 

 • Предприемаческо обучение.

Разпространяване на резултатите и ползите от проекта чрез:

 • промотиране и

 • разпространяване

на проектните

 • резултати и

 • разработки в мултикултурна среда.

Представители от пазара на труда, бизнес сектора и широката общественост ще бъдат помолени да предоставят обратна връзка, мнения и бележки за подобрения.

Дейности за обучение на преподаватели

Група от подбрани преподаватели ще участва в обучителен семинар, ориентиран към:

 • Подобряване на техния набор от педагогически умения за реална и виртуална комуникация, както на умението да използват ориентирани към студентите обучителни практики в дигиталното обучение.

 •  Подобрена използваемост на практики за предприемаческо обучение в сферата на Бизнес, Инженерните науки и Предприемачеството, обогатени с междукултурен опит.

bottom of page